“Toen” is het verhaal van Karel Mertens en zijn strijdmakkers van de klas 39 die dienden in het Negende Linie Regiment, de geschiedenis is onveranderd weergegeven zo als Karel ze schreef einde der jaren tachtig.
Karel vierde nu in 2015 zijn 95ste verjaardag en is de enige nog levende veteraan van zijn eenheid.

 

Woord vooraf.

Het weerzien van twee wapenbroeders na 45 jaar, ligt aan de basis van het tot stand komen van deze brochure.

Karel MERTENS en ikzelf hebben mekaar weergezien op 3 juni 1984 bij de herdenkingsplechtigheid in Kachtem. Het werd een spontaan en opzienbarend weerzien ginds in dat lokaal. Vele omstaanders keken verwonderd op naar die twee die, zonder zich om iemand te bekommeren, in mekaars armen vlogen en elkaars voornaam uitjubelden. Het waren net twee broers die mekaar terugvonden na een eeuwigheid scheiding.

Veel tijd om van gedachten te wisselen hadden ze helaas niet omdat het de hoogste tijd was om aan tafel te gaan. De ene had ingeschreven voor het feestmaal, de andere niet. In alle haast werden naam, adres en telefoon-nummer neergepend op een bierviltje. Was het wederzien maar van korte duur, het was alleszins bijzonder hartelijk.

Lang heeft het niet geduurd alvorens die twee mekaar terugvonden. Het werd dan telkens een onbeschrijfelijk wederzien. Er werd veelvuldig over de kameraden gesproken en menige belevenis werd opgehaald. Zo groeide al heel snel de idee om de mannen van de 4/7, klas 39 bijeen te brengen in een gezellig onderonsje. Algauw werden, langs verscheidene kranten om, oproepen gedaan opdat de veteranen zich zouden melden. Die oproepen hebben de ge-hoopte weerklank gevonden want spoedig waren meer dan de helft van de mannen van de 14de Kie. teruggevonden.

Het is onze vriend en wapenbroeder Karel Mertens die op zekere dag, geheel onverwachts, verklaarde dat onze belevenissen zouden moeten te boek gesteld worden. Hijzelf zou instaan voor het fotografiewerk, terwijl hij me vroeg de samenstelling van de brochure op mij te nemen. Die idee werd druk besproken, ook met andere wapenbroeders die we inmiddels weergezien hadden. Allen vonden het, zonder meer, een uitstekend idee.

We hebben ons dan maar aan het werk gezet en dank zij de bereidwillige medewerking van adjudant HOSCHET en sergeant BUTTIENS, alsook nog van andere wapenbroeders die ons het relaas van hun wedervaren opstuurden, is deze brochure tot stand kunnen komen.

Het geheel is onderverdeeld in drie rubrieken : In de kazerne - De mobilisatie - De achttiendaagse veldtocht. Het is niet opgevat als een geschiedkundig, maar wel als een waarheidsgetrouw iets. In dit relaas zal, zo hoop ik toch, menigeen zich betrokken voelen. Is dat zo dan vinden we dat hartstikke fijn want dat was ook onze doelstelling.

Odi MENSEEREN.